Huisreglement

 

1. De huurder verbindt er zich toe de algemene voorwaarden en het huisreglement stipt na te leven.2. De huurder meldt zich bij aankomst aan op de afgesproken uren. Vroegtijdige afhaling wordt niet aanvaard tenzij in overeenkomst met de verhuurder of tussenpersoon. 3. Binnen de 24 uur na het betreden van het gehuurde goed dient de huurder mogelijke klachten aan de verhuurder of tussenpersoon over te maken. Latere klachten worden als niet ontvankelijk beschouwd. 4. De verhuurder en/of tussenpersoon behoudt zich het recht voor het verhuurde goed te controleren na vertrek van de huurder. 5. De huurder dient er voor te zorgen dat bij zijn vertrek alle meubelen en mobiele zaken terug staan op hun originele plaats zoals bij het betreden van het goed. 6. De huurder mag in geen geval in lavabo’s, douches, toiletten, pompstenen, enz… zaken gooien of doorspoelen die deze of het afvoersysteem zouden kunnen verstoppen. 7. We hebben een eigen zuiveringsstation moeten bouwen. Daarom moet alle afvalwater via het zuiveringsstation (ook uit de badkamer en de keuken). Gelieve bij aanschaf van kuisproducten steeds te letten op de vermelding dat deze geschikt zijn voor septische putten. Gebruik van kuisproducten op basis van bleekwater, ‘eau de javel’ of andere producten die de bacteriologische werking van septische putten of het zuiveringsstation kunnen verstoren zijn ten strengste verboden (zie op de verpakking van de producten). In de wasmachine moeten vloeibare producten worden aangewend (geen poedervorm). 8. Bij niet werking van toestellen of defecten in het algemeen dient de huurder direct de eigenaar (Goffin Danny 0032 477 36 55 68), of verantwoordelijke ter plaatse (de hr Gardiola Fernand tel nr 0033 669 34 40 00) te contacteren die vermeld staat in het huisreglement. Deze zal alles in het werk stellen om de defecten zo snel mogelijk op te lossen. Deze, evenmin als de eigenaar, kan aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen in de noodzakelijke herstellingen. 9. Het gehuurde goed mag in geen geval door meer mensen betrokken worden dan door de huurder opgegeven , die de accommodatie aankan, zoals vastgesteld in het contract. We doen ons best om u een aangename accommodatie ter beschikking te stellen. De huurder gelieve erop toe te zien dat het gehuurde goed met respect wordt behandeld (geen schoenen in de zetels…, kinderen schrijven niet op zetels , muren of tafels…, geen schoenen tegen de muren… enz.). 10. Huisdieren zijn niet toegelaten. 11. Het is ten strengste verboden te barbecueën op andere plaatsen dan deze daartoe ingericht. Elke andere vorm van open vuur is ten strengste verboden. Indien de tuin niet proper wordt achtergelaten zal het opkuisen ervan van de waarborgsom worden afgetrokken. 12. Bij afwezigheid, zelfs tijdelijk, dient de huurder de parasols te sluiten en de beklede terrasstoelen droog te bewaren om schade bij plots opkomende wind of onweer te vermijden. 13. Bij zijn vertrek dient de huurder de woning volledig af te sluiten en de sleutels te overhandigen aan de afgesproken personen of op de afgesproken plaats (behalve indien anders wordt afgesproken). 14. De huurder kan de toegang niet ontzeggen aan de klusjesman, de tuinman, de zwembadverzorger, het kuispersoneel of anderen die instaan voor het onderhoud van het gehuurde goed en zijn tuin of inboedel. 15. De huurder verbindt zich ertoe het onroerend goed te gebruiken als een goede huisvader, de bijgevoegde algemene huurvoorwaarden te volgen en bij de beëindiging van de huurperiode de richtlijnen stipt na te leven alvorens de woning te verlaten. Hij zal de overige (mede)gebruikers informeren over deze inhoud. 16. De huurder verbindt zich ertoe tijdens het verblijf de rust van de buren te eerbiedigen en zich te houden aan de plaatselijke politiereglementering terzake, inzonderheid wordt de nadruk gelegd op het vermijden van nachtlawaai (22u00 tot 08u00). 17. De verhuurder aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor – in de breedste betekenis – verlies, achterlaten, diefstal, beschadiging, letsel, ongeval…opgelopen door de huurder of derde personen, tijdens het verblijf en het gebruik van de woning. 18. Bij aanrichten van brand is de huurder aansprakelijk. De huurder verklaart hierbij dat hij verzekerd is voor zijn wettelijke aansprakelijkheid.   19. Zwembad 1. Gelet op de vigerende wetgeving in Frankrijk voor het gebruik van het zwembad, heeft de huurder de beschikking over een installatie die voldoet aan de normen. De huurder verbindt zich ertoe de beveiligingshekken te gebruiken gedurende de duur van het verblijf, bij niet-gebruik, ook bij afwezigheid en tevens ’s nachts. D.w.z. dat de beveiligingshekken rond het zwembad dienen geplaatst bij niet-gebruik. Ook al is het maar even . Er is zwembadverwarming: het water is van mei tot oktober verwarmd. 2. Uiteraard blijft de huurder aansprakelijk voor het toezicht op de mensen die hem vergezellen en moet hij alle maatregelen treffen om elk incident met en in het zwembad te vermijden. Laat kinderen nooit alleen in het zwembad, zorg dat ze een zwemvest dragen als ze niet kunnen zwemmen. Bij een ongeval kunnen de verhuurder en/of tussenpersoon nimmer aansprakelijk worden gesteld. 3. Het zwembad wordt door een bevoegd persoon gereinigd en onderhouden en de huurder verbindt zich ertoe de richtlijnen op te volgen en deze persoon toegang te verlenen tot de eigendom. Bij problemen (zuiverheid , etc.) kan u de verantwoordelijke contacteren (tel. nr. zie hoger), die instaat voor het onderhoud van het zwembad. 4. Omwille van het goede onderhoud, en om vervuiling van buitenaf tegen te gaan dienen volgende punten stipt te worden nageleefd: 4.1. Zorg ervoor dat niemand met vuil aan de voeten het zwembad betreedt 4.2. Niet met schoeisel in het zwembad (sandalen met gespen zijn gevaarlijk vanwege de scherpe punten) 4.3. Gebruik geen scherpe voorwerpen in of rond het zwembad !!! 4.4. Duiken is gevaarlijk (ondiep): dus niet toelaten. 4.5. Schep bladeren en ander drijvend vuil van het water (schepnet aanwezig). Let ten allen tijde op je kleine kinderen… zeker als ze niet kunnen zwemmen !!!! 20. Schoonmaak De huurders dienen de woning opgeruimd achter te laten. Alles dient terug op zijn oorspronkelijke plaats te staan. Er wordt geen vuile vaat achtergelaten. Afwasmachine, koelkast en vuilemmers zijn leeg bij vertrek (ook de afvalemmers op de slaapkamers, de badkamers en de toiletten). Huisvuil, glas en papier zijn weggebracht. De wc’s zelf dienen proper te zijn (ook de poetsvrouw verdient respect). Bij in gebreke stelling wordt 10€ per onderdeel aangerekend. 21. Geschillen Alle geschillen omtrent deze verbintenis vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van de woonplaats van de eigenaar. Alle kosten ten laste van de huurder.